ติดต่อ/สอบถาม

       สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ที่อยู่ : 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ :     กลุ่มอำนวยการ                              0 2628 5634 (ภายใน 1253)  โทรสาร 0 2628 5633

                กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์                0 2628 5636 (ภายใน 1256)

                กลุ่มติดตามและประเมินผล                 0 2628 5635 (ภายใน 1254)

                กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ     0 2628 5636 (ภายใน 1255)

                ภารกิจการตรวจราชการ                    0 2280 2883 (ภายใน 1257)