ประวัติความเป็นมา

ประวัติสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล ตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2522 เป็นส่วนราชการบริหารส่วนกลาง
เทียบเท่ากอง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ชื่อเดิมคือ กองตรวจและรายงาน มี ดร.สนั่น อินทรประเสิรฐ เป็นผู้อำนวยการกอง มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
ก) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงและรับเรื่องร้องเรียน

ข) ประสานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนงานและโครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

ค) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

มีโครงสร้างการบริหารงาน เป็น 4 งาน ได้แก่ งานบริหารงานทั่วไป งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ งานแผนงานและงานกิจการพิเศษ ต่อมากฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 แบ่งส่วนราชการกำหนดให้เป็นสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล ให้มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
ก) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวง

ข) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ จัดทำแผนการตรวจราชการ และดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
    กระทรวงในการตรวจราชการ ติดตาม และประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง

ค) วิจัยและพัฒนาระบบ และประสานเครือข่ายการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของกระทรวง

ง) ปฏิบัติการร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย