HD small

  

ทำเนียบผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

IMG 0011

นายศรีชัย  พรประชาธรรม  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

รับผิดชอบเขตตรวจราชการส่วนกลาง : จังหวัดกรุงเทพมหานคร

รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 2 : กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล จังหวัดนนทบุรี ,จังหวัดปทุมธานี ,จังหวัดนครปฐม ,จังหวัดสมุทรปราการ

รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 15 : กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จังหวัดเชียงใหม่ ,จังหวัดแม่ฮ่องสอน ,จังหวัดลำปาง ,จังหวัดลำพูน

รับผิดชอบการตรวจราชการและติดตามประเมินผล  ตามนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย โดยการเพิ่มพูนทักษะ (Re-skill) พัฒนาทักษะ (Up skill) และเรียนรู้ทักษะใหม่ (New skills) เพื่อเพิ่มศักยาภาพในการแข่งขัน

IMG 0005

นางสาวชฎารัตน์  สิงหเดชากุล  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 16 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2  จังหวัดเชียงราย ,จังหวัดน่าน ,จังหวัดพะเยา ,จังหวัดแพร่

รับผิดชอบการตรวจราชการและติดตามประเมินผล  ตามนโยบายการจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา และห้องเรียนอาชีพสู่การสร้างอนาคตให้ผู้เรียนมีอาชีพและมีงานทำ

03

นายสุริทร์  แก้วมณี  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 14 : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2  จังหวัดยโสธร ,จังหวัดศรีสะเกษ ,จังหวัดอำนาจเจริญ ,จังหวัดอุบลราชธานี

รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 17 : กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1  จังหวัดตาก ,จังหวัดพิษณุโลก ,จังหวัดเพชรบูรณ์ ,จังหวัดสุโขทัย ,จังหวัดอุตรดิตถ์

รับผิดชอบการตรวจราชการและติดตามประเมินผล  ตามนโยบายโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

04

นายณัฐพงษ์  นวลมาก  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 7 : กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน  จังหวัดนราธิวาส ,จังหวัดปัตตานี ,จังหวัดยะลา

รับผิดชอบการตรวจราชการและติดตามประเมินผล  ตามนโยบายโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง

05

นายวัลลพ  สงวนนาม  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 5 : กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  จังหวัดชุมพร ,จังหวัดนครศรีธรรมราช ,จังหวัดพัทลุง ,จังหวัดสุราษฎ์ธานี ,จังหวัดสงขลา

รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 6 : กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  จังหวัดกระบี่ ,จังหวัดตรัง ,จังหวัดพังงา ,จังหวัดภูเก็ต ,จังหวัดระนอง ,จังหวัดสตูล

รับผิดชอบการตรวจราชการและติดตามประเมินผล  ตามนโยบายโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง

06

นายไพศาล  วุทฒิลานนท์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 9 : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2  จังหวัดจันทบุรี ,จังหวัดตราด ,จังหวัดนครนายก ,จังหวัดปราจีนบุรี ,จังหวัดสระแก้ว

รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 13 : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  จังหวัดชัยภูมิ ,จังหวัดนครราชสีมา ,จังหวัดบุรีรัมย์ ,จังหวัดสุรินทร์

รับผิดชอบการตรวจราชการและติดตามประเมินผล  ตามนโยบายการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง และมีคุณธรรมความเป็นพลเมือง ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

07

นางเกศทิพย์  ศุภวานิช  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 3 : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  จังหวัดกาญจนบุรี ,จังหวัดราชบุรี ,จังหวัดสุพรรณบุรี

รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 4 : กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ,จังหวัดเพชรบุรี ,จังหวัดสมุทรสงคราม ,จังหวัดสมุทรสาคร

รับผิดชอบการตรวจราชการและติดตามประเมินผล ตามนโยบายการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21

08

นายพัฒนะ  พัฒนทวีดล  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 8 : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1  จังหวัดฉะเชิงเทรา ,จังหวัดชลบุรี ,จังหวัดระยอง

รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 12 : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  จังหวัดกาฬสินธุ์ ,จังหวัดขอนแก่น ,จังหวัดมหาสารคาม ,จังหวัดร้อยเอ็ด

รับผิดชอบการตรวจราชการและติดตามประเมินผล  ตามนโยบายการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย

09

นายปรีดี  ภูสีน้ำ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 1 : กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน  จังหวัดชัยนาท ,จังหวัดพระครศรีอยุธยา ,จังหวัดลพบุรี ,จังหวัดสระบุรี ,จังหวัดสิงห์บุรี ,จังหวัดอ่างทอง

รับผิดชอบการตรวจราชการและติดตามประเมินผล  ตามนโยบายการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP)

10

นายทวีศักดิ์  เที่ยงธรรม  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 18 : กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2  จังหวัดกำแพงเพชร ,จังหวัดนครสวรรค์ ,จังหวัดพิจิตร ,จังหวัดอุทัยธานี

รับผิดชอบการตรวจราชการและติดตามประเมินผล  ตามนโยบายการพัฒนาครูให้มีทักษะความรู้และความชำนาญการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน (Human Capital Excellence Center : HCEC)

11

นายธนากร  ดอนเหนือ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 10 : ลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  จังหวัดบึงกาฬ ,จังหวัดเลย ,จังหวัดหนองคาย ,จังหวัดหนองบัวลำภู ,จังหวัดอุดรธานี

รับผิดชอบการตรวจราชการและติดตามประเมินผล  ตามนโยบายการจัดการศึกษาแบบทวิภาคี

12

นายธฤติ  ประสานสอน  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 11 : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2  จังหวัดนครพนม ,จังหวัดมุกดาหาร ,จังหวัดสกลนคร

รับผิดชอบการตรวจราชการและติดตามประเมินผล  ตามโยบายการเข้าถึงทางการศึกษาสำหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส