HD small

1 21 image

นายสุภัทร จำปาทอง

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :

14 กันยายน 2505


ประวัติการศึกษา :

- มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
- สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ร.ม. (บริหารรัฐกิจ) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่งทางราชการ :

- เข้ารับราชการเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2531 ตำแหน่ง สถาปนิก 3 กรมการฝึกหัดครู
- ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (22 มี.ค. 2556)
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (11 ธ.ค. 2557)
- รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (20 ม.ค. 2558)
- รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (1 ต.ค. 2558)
- เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (1 ต.ค. 2559)
- เลขาธิการสภาการศึกษา (25 ธ.ค. 2561)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :

- มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) พ.ศ. 2560
- มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) พ.ศ. 2558

การฝึกอบรม :

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่นที่ 57) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม. รุ่นที่7) สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส. รุ่นที่4) ส านักงบประมาณ
- หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส. รุ่นที่1) กรมบัญชีกลาง
- Regional Labor Market Course for East Asia and Pacific : The World Bank
- APEC e-Learning Cooperation Training Program (รุ่นที่ 25) : APEC

รางวัลที่ได้รับ :

- ศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ดีเด่น ด้านการบริหาร พ.ศ. 2559 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ศิษย์เก่าดีเด่น พ.ศ. 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
- ศิษย์เก่าเกียรติยศ พ.ศ. 2561 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง