HD small

คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกลางพิจารณามาตฐานตัวชี้วัดของข้าราชการพลเรือนสามัญ รอบที่ 2 ปีพ.ศ. 2561

คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกลางพิจารณามาตฐานตัวชี้วัดของข้าราชการพลเรือนสามัญ กลุ่มตำแหน่งประเภทวิชาการและทั่วไป รอบที่ 2 ปีพ.ศ. 2561