รูปแบบการวิจัย

การวิจัยแบบผสมผสาน

 

 การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ