HD small

คำสั้งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

คำสั้งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559