คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. 202/2563 สั่ง ณ วันที่ 9 มีนาคม 2563 เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการ และติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563