HD small

คู่มือ /แบบตรวจ /แบบรายงานการตรวจ ติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ

คู่มือการตรวจ ติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  >>> Download

แบบการตรวจ ติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  >>> Download

 

แบบรายงานผลการตรวจ ติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  >>> Download