HD small

การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2564

ท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น 1 อาคารราชวัลลภ และผ่านระบบการประชุมทางไกลโปรแกรม ZOOM เพื่อชี้แจงรายละเอียดและสร้างความเข้าใจร่วมกันในบทบาทภารกิจของศึกษาธิการภาค 1 – 18 และศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด โดยมีนายทวีสิทธิ์ ใจห้าว ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. และนางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ อนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงาน ม.ท.ศ. เข้าร่วมประชุมด้วย
120364 1 120364 20 120364 22
120364 8 120364 6 120364 16
120364 32 120364 7 120364 9