HD small

โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองที่ได้รับการเสนอรายชื่อ (เพิ่มเติม)  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2567

 

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายจัดทำแผนการบูรณาการด้านการศึกษาเพื่อให้สามารถบริหารในทุกด้านของการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพและคุณภาพของโรงเรียนในทุกด้านโดยดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองพร้อมได้เสนอรายชื่อโรงเรียนนำร่องปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของจังหวัดกรุงเทพมหานคร และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเห็นว่ากรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ที่พิเศษ โรงเรียนมีลักษณะพิเศษ ให้เสนอรายชื่อโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองและโรงเรียนคุณภาพของชุมชน (เพิ่มเติม) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในปีงบประมาณพ.ศ. 2566–2567 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเขตที่รับผิดชอบในภาพรวมจังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้เสนอรายชื่อ ดังสิ่งที่ส่งมาด้วยนั้น ในการนี้ นายทวีสิทธิ์ ใจห้าว ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้กำหนดให้จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานให้โรงเรียนที่ได้รับการเสนอรายชื่อ (เพิ่มเติม) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2567 ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสนั่น อินทรประเสริฐ ชั้น 10 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ
110364 0 110364 2 110364 4
110364 13 110364 17 110364 19
110364 21 110364 8 110364 15