HD small

การประชุมหารือข้อราชการระหว่างรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายประเสริฐ บุญเรือง) และผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2561 ในวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

การประชุมหารือข้อราชการระหว่างรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายประเสริฐ  บุญเรือง) และผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2561 ในวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสวง กาญจนากร ชั้นลอย อาคารรัชมังคลาภิเษก โดยมีรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายประเสริฐ  บุญเรือง) เป็นประธานการประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ,นายทวีสิทธิ์ ใจห้าว ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เข้าร่วมประชุมเพื่อทราบความก้าวหน้าในการจัดทำรายงานการตรวจราชการ การสนับสนุนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และพิจารณาร่างนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
DSCN9520 DSCN9529 DSCN9551
DSCN9509 DSCN9558 DSCN9502
DSCN9545 DSCN9523 DSCN9562