HD small

chalearmchon

นายเฉลิมชนม์  แน่นหนา

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

รับผิดชอบ

• เขตตรวจราชการที่ 10  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  จังหวัดบึงกาฬ  เลย  หนองคาย  หนองบัวลำภู  อุดรธานี

• เขตตรวจราชการที่ 16  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  จังหวัดเชียงราย  น่าน  พะเยา  แพร่

» ประวัติย่อ «