HD small

pradinun

นางสาวประดินันท์  สดีวงศ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

รับผิดชอบ

• เขตตรวจราชการที่ 9 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 จังหวัดจันทบุรี  ตราด  นครนายก  ปราจีนบุรี  สระแก้ว

• เขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง จังหวัดกาฬสินธุ์  ขอนแก่น  มหาสารคาม  ร้อยเอ็ด

» ประวัติย่อ «