HD small

chadaratt

นางสาวชฎารัตน์  สิงหเดชากุล

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

รับผิดชอบ

•  เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสงขลา

•  เขตตรวจราชการที่ 11  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสกลนคร

» ประวัติย่อ «