HD small

นายพีรศักดิ์  รัตนะ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

รับผิดชอบ

• เขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา