HD small

นายอรรถพล ตรึกตรอง

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

รับผิดชอบ

•  เขตตรวจราชการที่ 3 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

» ประวัติย่อ «