HD small

 

นางปัทมา  วีระวานิช

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

รับผิดชอบ

•  เขตตรวจราชการที่ 8 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง 

•  เขตตรวจราชการที่ 15 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน

» ประวัติย่อ «