HD small

Diskul 

นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

รับผิดชอบ

• เขตตรวจราชการส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร

• เขตตรวจราชการที่ 1 กลุ่มภาคกลางตอนบน จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง

• เขตตรวจราชการที่ 2 กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ปริมณฑล จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรปราการ

 » ประวัติย่อ «