JS News 2 - шаблон joomla Mp3
27 มิถุนายน 2017
ป้ายโฆษณา

กลุ่มอำนวยการและประสานงาน

จุดเชื่อมโยงหน่วยงานหลัก

ข่าวสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล

ประชุมโครงการติดตามประเมินผลตามแผนการตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ จังหวัดนนทบุรี
ประชุมโครงการติดตามประเมินผลตามแผนการตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมีนางนิตย์  โรจน์รัตนวาณิชย์ ผู้ตรวจ
ประชุมพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ. .... ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560
ประชุมพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ. .... โดยมีนาย
โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) แผนการตรวจราชการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และเครื่องมือการตรวจราชการราชการ โดยผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานราชการและข้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 3
นายกำพล วันทา เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) แผนการตรวจราชการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แผนการตรวจราชการ
ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ครเั้งที่ 2/2560
นายกำพล  วันทา ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวง
ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2560 โดยมี นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสอาด พิมพ์สวัสดิ์ ชั้น 9 อาคารรัชมังคลาภิเษก
ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2560  โดยมี นายชัยยศ  อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน

ข่าวการตรวจราชการผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ผตร.นิตย์ โรจนย์รัตนวาณิชย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมที่ตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ผตร.นิตย์ โรจนย์รัตนวาณิชย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมที่ตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัด
วันที่ 13 มิถุนายน 2560 นายพีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
วันที่ 13 มิถุนายน 2560 นายพีรศักดิ์  รัตนะ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ติดตามโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์  ณ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลา
วันที่ 12 มิถุนายน 2560 นายพีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการอาชีพรามัน อำเภอรามัน
วันที่ 12 มิถุนายน 2560  นายพีรศักดิ์  รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการอาชีพรามัน อำเภอรามัน
วันที่ 11 มิถุนายน 2560 นายพีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอ
วันที่ 11 มิถุนายน 2560 นายพีรศักดิ์  รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอ
วันที่ 9 มิถุนายน 2560 นายพีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียน การสอน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 9 มิถุนายน 2560 นายพีรศักดิ์  รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียน การสอน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
 • จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 162632
เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์